Námsmat / Matskvarðar

Námsmat
Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur frá námi og kennslu.  Megintilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess.  Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuða að námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda.

Námsmat á einnig að veita nemendum og foreldrum þeirra kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda hæfni þeirra, vinnubrögð og framfarir, sem m.a. má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms.

Matskvarðar
Í aðalnámskrá grunnskóla með greinasviðum sem kom út 2013 eru sett fram matsviðmið fyrir 10.bekk.

Matsviðmið lýsa hæfni á kvarða, notaður er kvarðinn:

Þessi kvarði kallast hæfnieinkunn

Matsviðmið í B eru byggð á hæfniviðmiðum í aðalnámskrá og framsetning þeirra er með þeim hætti, að gera má ráð fyrir að þorri nemenda nái þeirri hæfni sem þar er tilgreind.  A fá þeir sem sýna framúrskarandi hæfni og C fá þeir sem ekki standast fyllilega þær kröfur sem gerðar eru í B viðmiðum.  Ekki eru sett viðmið fyrir D, því sá vitnisburður er notaður þegar nemandi uppfyllir ekki kröfur sem gerðar eru í C viðmiðum.  Skóli geir þá sérstaka grein fyrir hæfni viðkomandi nemanda.

Bætt hefur verið við kvarðann B+ og C+ sem getur nýst þegar nemendur hafa ná að hluta þeim viðmiðum sem lýst er í aðalnámskránni.  Ekki verða útbúin matsviðmið fyrir þessa viðbót heldur gildir það að sá sem hefur náð meginþorra B matsviðmiða og náð einstökum þáttum í A getur fengið B+ og sá sem hefur náð meginþorra C matsviðmiða og einstökum þáttum í B getur fengið C+.  A þýðir þannig ekki að nemandinn hafi getað t.d. 80% af verkefninu eða prófinu heldur að hann hafi getað leyst þau verkefni eða prófhluta sem kölluðu á flóknari hæfni en hin.  Þennan matskvarða er skólum skylt að nota við brautskráningu nemenda úr 10.bekk.  Skólar ákveða, að öðru leyti hvernig þeir haga námsmati og einkunnagjöf eða vitnisburði nemenda í öðrum árgöngum.

Vitnisburður við lok 10. bekkjar er hafður til hliðsjónar við innritun nemenda í framhaldsskóla og val á námsbrautum.